Проект за техническа ликвидация и отстраняване на вредни последици при прекратяване на производствената дейност във въгледобива на „Мини Перник“ ЕАД в рамките на град Перник – Зона I, ж.к. „Драгановец“ и Зона I.1ж.к. „Драгановец“ по плана на гр. Перник, община Перник, иницииран от „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД .


Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 1 от НАРЕДБА  за условия и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Перник осигурява обществен достъп до следната информация – „Проект за техническа ликвидация и отстраняване на вредни последици при прекратяване на производствената дейност във въгледобива на „Мини Перник“ ЕАД в рамките на град Перник – Зона I, ж.к. „Драгановец“ и Зона I.1ж.к. „Драгановец“ по плана на гр. Перник, община Перник.“, иницииран от „ЕКО АНТРАЦИТ“ ЕАД .

Документацията е на разположение на интересуващите се на интернет страницата на Община Перник всеки ден в периода от 22.04.2020г. до 06.05.2020г.

В законоустановения срок се приемат писменни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Писмо ЕкоантрацитДобави в Svejo

 529 преглеждания