Приеха програма за развитие на младите хора в Перник


ПРИЕХА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ПЕРНИК

 

Консултативният съвет за младежка политика под председателството на кмета Росица Янакиева прие Стратегията и Програмата за развитие на младите хора в Община Перник.


Стратегията и програмата за развитие на младежта в общината са изготвени от млади хора от различни младежки организации и от експерти, работещи в сферата на младежта в Община Перник.


На срещата присъстваха Младежките организации, учредили КСМП в края на миналата година, както и служители от областната и общинската администрации.


Стратегията  за развитие на младите хора в Община Перник е средство за осъществяване на един от най-важните приоритети –  насърчаване и подпомагане на личностното развитие на младите хора и тяхното пълноценно участие в социално-икономическия живот на държавата и общината. Разработването на Стратегията цели създаване на благоприятни условия за съхранение, развитие и инвестиране в младежта на територията на Община Перник. Състоянието на младите хора и мястото им в обществото са едни от най-важните приоритети на общината.


Стратегията  подпомага пълноценното развитие на младите хора и изграждането на активната им гражданска позиция. Така те ще имат възможност да огласят своите потребности и проблеми, както и да споделят своята готовност за ангажираност в процесите на вземане на решения.


Основна стратегическа цел е създаването на устойчиви механизми за съхранение и развитие на младежта в Община Перник.


Основните приоритети в стратегията са оптимално използване възможностите на образованието – формално и неформално от младежите като основа за професионална реализация на пазара на труда, провокиране на отговорност у младите хора към собственото им здраве, здравна просвета и култура, ангажиране на младите хора в обществения живот на общината и намаляване на социалната им пасивност при вземане на решения по засягащи ги въпроси, стимулиране на младежката мобилност, сътрудничество и обмяна на неформален опит.


Целевата група са младите хора от на възраст от 14 до 29 г. и от 29 до 35 г., без разлика в техните социални, имуществени, образователни, политически, етнически или религиозни различия.


За реализация на дейностите от Стратегията е разработена Общинска програма за младежки дейности, в която могат да участват младежки организации, неформални младежки групи и институции работещи с млади хора. Програмата е разработена в резултат на планирани инициативи от институции и младежки организации. Успешното реализиране на дейностите от Програмата ще доведе до постигане на главните цели очертани в Стратегията.


В следващата сесия на Общинския съвет Стратегията и Плана за развитие на младежта ще бъдат обсъдени и гласувани. След приемането им членовете на КСМП ще се съберат отново, за да започнат да работят по конкретните дейности записани в програмата.

 

 
 528 преглеждания