Прессъобщение ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско възстановяване“, процедура BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник“


Прессъобщение пресконференция

Прессъобщение церемония

 Добави в Svejo

 267 преглеждания