Пет проекта ще бъдат разработени до края на годината…


 ПЕТ ПРОЕКТА ЩЕ БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ОТ ОБЩИНА ПЕРНИК, СЪВМЕСТНО С БИЗНЕСА

“В търсене на устойчиви модели: “Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса” , договор № А08-14-22-С/09.02.2009 – за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

 Проектът, който е на обща стойност 663 607 лева, предвижда публично-частно партньорство на територията на общините Перник, Радомир и Кюстендил. В момента изпълнението на проекта е на етап анализ на средата и на нормативната уредба, след което проектната документация и процедурите ще бъдат предложени за одобрение от общинския съвет в Перник.

В напреднала фаза е и разработването на геобазираната интернет информационна система, която ще дава възможност за своевременно информиране на обществеността, бизнеса и администрацията по отношение на нормативната уредба, статистическите данни на територията на общината. Това ще сведе до минимум бюрокрацията, ще улесни бизнеса в опитите му да работи с общината и ще направи работата й по-прозрачна за гражданите.

Веднъж събрана, базата данни ще бъде надграждана и доразвивана така, че гражданите ще имат достъп до разнородна информация, ко е то да им гарантира, че публичните ресурси, т.е. техните данъци, такси и инвестиции се управляват почтено, прозрачно и в интерес на хората . Перничани ще имат възможност да участват в дискусиите за избор на проекти и ще разполагат с инструмент, чрез който реално да променят ежедневието си. Информационната система, достъпна през интернет, ще им даде възможност да вземат информирани решения за бъдещето на своя регион.

В края на едногодишния период на проекта общините ще разполагат с обучен персонал, способен да работи по публично-частни партньорства , да прилага новите методически указания и ръководства та , да работ и с информационната система и оптимизирани те административни структури . В резултат на това проектът ще облекчи местните администрации от функции и задачи, които могат да бъдат изпълнени от частния сектор и ще позволи ефективно използване както на ресурсите, така и на опита на частния сектор при предоставянето на услуги и дейности.

Прозрачните процедури за вземане на решения, в консултации със заинтересованите страни относно приоритетните за общността публично-частни партньорства , е реална стъпка към превръщане на администрацията в равностоен и ефективен партньор на бизнеса. Проектът има капацитет да бъде пример на добра практика за отваряне на администрацията на местно ниво както към бизнеса, така и към гражданите и мотивирането им активно да участват в процеса на вземане на важни за местните общности решения.

Този проектът демонстрира как една добре информирана и обучена администрация, която разполага с необходимата стандартна документация и данни в реално време, която може да убеди бизнеса и публично-частни партньорства в целесъобразността на предлаганите партньорства и която има подкрепата и доверието на общността, може успешно да стартира публично-частни партньорства, реално променящи социално-икономическата среда.

ПРОЕКТ: “В търсене на устойчиви модели: “Община Перник – възможности за партньорства с бизнеса”, договор № А08-14-22-С/09.02.2009 – за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.


Всички права запазени © Община Перник, 2004


Добави в Svejo

 342 преглеждания