Обявление за зместване на ВЕЛ 20 кV „Кладница“


Община Перник, отдел „Устройство на територията“ на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №100 от 26.02.2020 г. на Общински съвет – Перник е одобрен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: Изместване на ВЕЛ 20 кV „Кладница“ извод от ВЕЦ „Студена“ от поземлен имот с идентификатор 37174.12.24 по КККР на с. Кладница, Община Перник и преминаващ през поземлени имоти с идентификатори 37174.12.74, 37174.12.30 и 37174.12.510 по КККР на с. Кладница, Община Перник.

Решението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр.42 от 12 май 2020 г. и подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30 – дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Перник, пред  Административен съд – Перник.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯДобави в Svejo

 71 преглеждания