ОБЯВЛЕНИЕ за собствениците на поземлени имоти с идентификатори 55871.507.541 и 55871.725.37 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Перник, кв.Тева, попадащ в кв.199, УПИ II в терен „за озеленяване“ и на основание чл.62а ал.1 и 3, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, СЪОБЩАВАТ на заинтересованите лица, че ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план, план за регулация и план за застрояване.


Обявление



Добави в Svejo

 233 преглеждания