ОБЯВЛЕНИЕ за собствениците на поземлен имот с идентификатор 55871.515.6069 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Перник, попадащ в кв.34 в терен „за озеленяване“ и на основание чл.62а ал.1 и 3 , във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план–план за регулация и план за застрояване


ОбявлениеДобави в Svejo

 307 преглеждания