ОБЯВЛЕНИЕ – ПУП за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за обект: Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар


                                                   О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, на основание чл.128, ал.1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план /ПП/ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за обект: Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник, ПУП-ПП за селата с. Големо Бучино, с. Люлин и гр. Перник, ПУП-план застрояване за с. Големо Бучино- буферен резервоар, изменение на ПУП-план за регулация и план-схеми за с. Големо Бучино и кв. Изток, гр. Перник.

Проектът за ПУП е обявен в „Държавен вестник” бр. 79 от 08.09.2020 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестникзаинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯДобави в Svejo

 115 преглеждания