ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 809 от 20.04.2018 г. на Общински съвет Перник е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП ПРЗ/ за определяне на площадка за напорен водоем V=300м3 и трасе и сервитут на водопроводи Ф 110 РЕ в поземлен имот с идентификатор 55871.502.598 по КККР на гр. Перник, кв. Драгановец.
Добави в Svejo

 185 преглеждания