ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 808 от 20.04.2018 г. на Общински съвет Перник е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП ПРЗ/ за определяне на площадка за напорен водоем V=1000м3 и трасе и сервитут на водопроводи Ф 250РЕ и Ф160РЕ, в кв.519, гр.Перник, кв. Калкас, поземлен имот с идентификатор 55871.510. 1131 по КККР на гр. Перник


ОбявлениеДобави в Svejo

 140 преглеждания