ОБЯВЛЕНИЕ – Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект: „Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир–част от Трансевропейската транспортна мрежа“


Община Перник, на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл.150, ал.6 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект: „Модернизация на железопътен участък София-Перник-Радомир за проект „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир–част от Трансевропейската транспортна мрежа“.

            КПИИ е изработен в следните съставни части:

  1. Инвестиционен проект във фаза Технически проект;
  2. Подробни устройствени планове за трасето на железопътната линия, включително мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, принадлежащи на трети страни и подлежащи на преместване, както следва:

-ПУП-специализиран план за участъка от трасето, където се предвижда изграждане на тунелно съоръжение, попадащо в землището на с. Драгичево;

-ПУП-ИПРЗ за участъка от трасето попадащ в урбанизираната територия на гр. Перник, в участъка София-Перник;

-ПУП-ИПРЗ – землище гр. Перник в участъка Перник- Радомир, кв. Бела вода;

-ПУП-ИПРЗ за участъка от трасето попадащ в урбанизирана територия на гр. Батановци.

КПИИ за обекта  е обявен в „Държавен вестник” бр. 56 от 23.06.2020 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестникзаинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯДобави в Svejo

 78 преглеждания