О Б Я В Л Е Н И Е за собствениците на поземлен имот 55871.511.5072 по Кадастралната карта на град Перник, кв. Църква, попадащ в кв.111 в терен „За озеленяване“, възложители на проекта за изменение на ПУП , на основание чл.62а ал.1 и 3 от ЗУТ., по реда на чл.127 ал.1 за изменение на ПУП, съобщава на заинтересованите лица, че ще се проведе обществено обсъждане на проекта за изменение на подробен устройствен план–план за регулация и план за застрояване


ОбявлениеДобави в Svejo

 306 преглеждания