О Б Я В Л Е Н И Е от собствениците на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV “За озеленяване” в квартал 619 по регулационният план на гр. Перник, кв. “Сини вир” на основание чл. 62а, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, съобщават, че ще се проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/.


ОбявлениеДобави в Svejo

 98 преглеждания