О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „Габер” в землището на с.Дивотино, община Перник и местностите”Пешови ливади” и „Ганьовец” в землището на гр.Перник


ОбявлениеДобави в Svejo

 483 преглеждания