О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.28 б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местностите „Бугьовец” и „Караджинец” в землището на с.Студена


ОбявлениеДобави в Svejo

 312 преглеждания