О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ /изм. и доп.ДВ.бр.25/2019 г. съобщава на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №1246 от 19.07.2019 г. Общински съвет–Перник одобрява техническо задание и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираната територия за трасе и сервитут на изместване на ВЕЛ 20 кV „Кладница“ извод от ВЕЦ „Студена“ от ПИ 37174.12.24 по КККР на с.КЛАДНИЦА, община Перник, собственост на „КААН ДЖЪРСИ“ ЕООД, гр.София бул. „Витоша“ №15 ет.4.


ОбявлениеДобави в Svejo

 131 преглеждания