О Б Я В Л Е Н И Е №17/СЛУ-5434 гр.Перник-26.07.2017 г.на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за работен устройствен план /РУП/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VІ ”За обществено обслужващи дейности” и УПИ VІІ в квартал 204 по плана на гр. Перник-ЦГЧ


ОбявлениеДобави в Svejo

 216 преглеждания