О Б Я В Л Е Н И Е №17/ТР-4366 гр.Перник-07.11.2017 г. на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ VІ-7005, УПИ VІІ-7001,7005 и УПИ VІІІ-7001,7005 в квартал 8 по регулационния план на гр. Перник, кв.”Изток”


ОбявлениеДобави в Svejo

 177 преглеждания