О Б Я В Л Е Н И Е №16/ТР-1716 гр.Перник-14.05.2016 г. на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план на застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-1299, 1300 в квартал 54 по плана на с. Драгичево, община Перник


ОбявлениеДобави в Svejo

 142 преглеждания