О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 940 от 04.09.2018 г. на Общински съвет-Перник, че е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 070004 по КВС на с. Боснек, община Перник


ОбяваДобави в Svejo

 161 преглеждания