О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 944 от 04.09.2018 г. на Общински съвет-Перник, че е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 149013 по КВС на местостта “Лещако” и поземлен имот /ПИ/ 149011 по КВС на местостта “Граовище” в землището на с. Расник и урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-316 в квартал 54 по регулационният план на с. Расник, община Перник


ОбяваДобави в Svejo

 162 преглеждания