О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 904 от 26.07.2018 г. на Общински съвет-Перник, че е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 046012 по КВС на гр. Батановци-стопански двор, община Перник


ОбяваДобави в Svejo

 275 преглеждания