О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 719 от 23.01.2018 г. на Общински съвет-Перник е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на поземлен имот /ПИ/ 405 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с. Дивотино, община Перник, местност “Равни рид”


ОбяваДобави в Svejo

 245 преглеждания