О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 652 от 14.11.2017 г. на Общински съвет-Перник е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 008241 по КВС, местност “Куиловец”, поземлен имот /ПИ/ 846 и УПИ ІХ-126 в квартал 19 по плана на с. Големо Бучино, община Перник


ОбяваДобави в Svejo

 302 преглеждания