О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 651 от 14.11.2017 г. на Общински съвет-Перник е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 016008 по КВС на с. Драгичево, община Перник


ОбяваДобави в Svejo

 300 преглеждания