О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 458 от 23.02.2017 г. на Общински съвет-Перник е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 015035 по КВС на с. Зидарци, община Перник, местност “Зад Гумното”


ОбяваДобави в Svejo

 261 преглеждания