О Б Я В А на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с РЕШЕНИЕ № 945 от 04.09.2018 г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПЕРНИК одобрява техническо задание и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план–парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за трасе и сервитут на ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ОТ ПИ 23251.31.5 по ККР на с.ДРАГИЧЕВО до УПИ І-149.7, 149.10, 149.15, „За бензиностанция, газостанция и търговски обект, кв. 256 , по регулационния план на гр.Перник, кв. Изток


ОбяваДобави в Svejo

 227 преглеждания