ОБЯВА на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с РЕШЕНИЕ № 756 от 22. 02. 2018 г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–ПЕРНИК одобрява техническо задание и разрешава изработване на проект за подробен устройствен план–парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Външно електрозахранване – въздушна кабелна линия НН–1 кV на второстепенна сграда в поземлен имот № 611, с.Боснек, община Перник


ОбяваДобави в Svejo

 188 преглеждания