О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 970 от 05.10.2018 г. на Общински съвет-Перник, че е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 559 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с. Драгичево, община Перник, местността “Черешите”


ОбяваДобави в Svejo

 155 преглеждания