О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 943 от 04.09.2018 г. на Общински съвет-Перник се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/, при което се променят североизточната и югоизточната регулационни и бордюрни линии и осовата линия на улица с осови точки /ОТ/ 8586-ОТ 7563-ОТ 6563-ОТ 5563 по плана на гр. Перник-Пригаров район. Променя се регулацията на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ “За търговия” в квартал 373


ОбяваДобави в Svejo

 157 преглеждания