О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 907от 26.07.2018 г. на Общински съвет-Перник се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І “За спортен комплекс, търговия и обслужващи дейности” в квартал 236 по регулационният план на гр.Перник, кв. “Изток”


ОбяваДобави в Svejo

 308 преглеждания