О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 872 от 14.06.2018 г. на Общински съвет-Перник е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 55871.14.3, 55871.14.6, 55871.14.8, 55871.14.17, 55871.14.14, 55871.14.19 и 55871.14.9 по кадастралната карта на гр. Перник, кв. “Църква” с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя в земя за неземеделски нужди във връзка с разширение на терена на съществуващият гробищен парк в гр. Перник, кв. “Църква”


ОбяваДобави в Svejo

 159 преглеждания