О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 871 от 14.06.2018 г. на Общински съвет-Перник е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 55871.617.24, 55871.617.43, 55871.617.44, 55871.617.45, 55871.617.46, 55871.617.47 и 55871.617.48 по кадастралната карта на гр. Перник и поземлен имот 000503 по КВС на с. Дивотино, община Перник с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя в земя за неземеделски нужди във връзка с разширение на терена на съществуващият централен гробищен парк в гр. Перник


ОбяваДобави в Svejo

 148 преглеждания