О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 868 от 14.06.2018 г. на Общински съвет-Перник се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 55871.515.6069 по кадастралната карта на гр. Перник, попадащ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ , отреден “За озеленяване” в кв. 34 по плана на гр. Перник, кв.”Изток”


ОбяваДобави в Svejo

 208 преглеждания