О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 866 от 14.06.2018 г. на Общински съвет-Перник се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І “За жилищно строителство” в квартал 8120, УПИ “За паркинг” в квартал 9131 и изместване на трасето на улица с осови точки /ОТ/ 631-ОТ 9631-ОТ 9125-ОТ 781-ОТ 632- ОТ 782-ОТ 633 по плана на гр.Перник, кв. “Могиличе” и кв.”Васил Левски”


ОбяваДобави в Svejo

 390 преглеждания