О Б Я В А на основание чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 865 от 14.06.2018 г. на Общински съвет-Перник се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на поземлени имоти с идентификатори 55871.509.118 и 55871.509.121 по кадастралната карта на гр. Перник, попадащи в квартал 147 по плана на гр. Перник, кв.”Васил Левски”


ОбяваДобави в Svejo

 265 преглеждания