О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 721 от 23.01.2018 г. на Общински съвет-Перник е одобрено представеното техническо задание и се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 55871.511.1003 по кадастралната карта на гр. Перник, попадащи в УПИ І “За озеленена защитна зона, параклис и трафопост” в квартал 142 по плана на гр. Перник, кв. “Църква”


ОбяваДобави в Svejo

 319 преглеждания