О Б Я В А на основание чл.124 б, ал. 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 1303 от 25.09.2019 г. на Общински съвет-Перник е одобрено представеното техническо задание за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Перник, одобрен с Решение № 1916 от 10.12.2019 г. на Общински съвет-Перник и е дадено разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Перник на поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дивотино, община Перник


ОбяваДобави в Svejo

 302 преглеждания