О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 1235 от 20.06.2019 г. на Общински съвет-Перник е дадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 20986.23.42, 20986.23.43 и 20986.23.46 по кадастралната карта на с. Дивотино, община Перник, местност “БОС”


ОбяваДобави в Svejo

 226 преглеждания