Министър Гагаузов дойде за първата копка на пътя …


МИНИСТЪР ГАГАУЗОВ ДОЙДЕ ЗА ПЪРВАТА КОПКА НА РЕМОНТА НА ПЪТ ДИВОТИНО – ЛЮЛИН – ГОЛЕМО БУЧИНО

 

На 25 март 2009 г. в 11:00 часа на площада в с. Люлин беше направена първата копка за реконструкцията на пътя Дивотино – Люлин – Големо Бучино. Лентата на обекта прерязаха министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и кметът на Перник Росица Янакиева. Ремонтът ще струва 4 266 094 лв. Проектът, който Община Перник спечели е по оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

на проект BG 161РО001/2.1-02/2007/ 022 – Рехабилитация и реконструкция на път PER1105 Дивотино – Люлин – Големо Бучино, община Перник”

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в Република България. Тя е разработена в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 година.

В съответствие с Плана за развитие на Община Перник 2007- 2013 г . – Стратегическа цел 2: «Ускоряване на териториалното развитие и прео­до­ляване на териториалните дисбаланси» : „Създаване на устройствени условия за развитие на местната транс­портна и инженерно – тех­ническа инфра­структура. Община Перник кандидатства и спечели проекта Рехабилитация и реконструкция на път PER1105 Дивотино – Люлин – Големо Бучино, община Перник”.

Целта на приоритетната ос на Оперативна програма „Регионално развитие” е да се подобри качеството на живот и работната среда чрез по-добър достъп и нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност и устойчивото развитие.

Поради факта, че голяма част от второкласните, третокласните и общинските пътища са износени, съществува неотложна нужда от тяхното модернизиране, за да се подобри безопасността им и съкрати продължителността на пътуването, както и да се подпомогне развитието на туризма и достъпа до административните, здравните, образователните и културните заведения.

Общата цел на настоящия проект е : Да се повиши регионалната конкурентноспособност на Община Перник чрез рехабилитация и реконструкция на път Дивотино – Люлин – Големо Бучино.

Конкретните цели на проекта са:

  • Да се подобри състоянието и експлоатационния живот на извънрегулационните участъци от път Дивотино-Люлин-Големо Бучино, Община Перник.
  • Да се подобри достъпността до слабо урбанизирани периферни територии на Община Перник.
  • Да се намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия по пътя Дивотино-Люлин-Големо Бучино, Община Перник.

Дейностите на настоящето проектно предложение целят да въздействат за решаване на следните проблеми :

  • лошо състояние на пътната настилка с наличие на множество деформации и разрушения;
  • тежък трафик и ежедневни задръствания в района на село Драгичево по пътя Перник-София;
  • недостатъчно икономическо развитие на района Дивотино-Люлин-Големо Бучино вследствие на лоша пътна инфраструктура, свързваща го с градовете Перник и София.

Проектът до известна степен има и национално значение, тъй като е свързан с планираното изграждане на автомагистрала “Люлин” с обща дължина 19 km и пътен възел от с.Големо Бучино към магистрала «Люлин». Всичко тава налага потребността от ремонт и рехабилитация на пътя.

Очакваните непосредствени резултати от изпълнението на дейностите по проекта са :

  • Рехабилитирани и реконструирани 3.295 км общински път извън регулационните граници на населените места.
  • Изградена отводнителна система за отвеждане на повърхностни води.
  • Положена вертикала сигнализация и хоризонтална маркировка.
  • Намаляване на предпоставките за пътно-транспортни произшествия.

 

Финансово разпределение на проекта

Източници на финансиране

Сума, лв.

Процент от размера на исканата безвъзмездна помощ

Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ ЕФРР

3   626 180,07

85%

Национално съфинансиране

639 914,13

15%

Общ размер на исканата/отпусната безвъзмездна финансова помощ

4 2 66 09 4,2 0

 

100%

В т.ч. р-ди за строителни работи

3 350 979

 

Фирма изпълнител:

След проведена открита процедура по закона за обществените поръчки бе избран и изпълнител на проекта „Гранит 97”АД – гр.Кюстендил. Срокът за изпълнение на проекта съгласно подписан договор между Община Перник и изпълнителя е 10 месеца. Строителен надзор на проекта е фирмата ЕЛ КОНСУЛТ ЕООД гр.Перник.

Всички права запазени © Община Перник, 2004


Добави в Svejo

 520 преглеждания