„Мелбон“ АД има инвестиционно предложение за „Изграждане на Производствено-административна сграда на „МЕЛБОН“ АД, съществуваща площадка на обект „Цех за производство на шоколадови продукти /шоколадови бонбони/ в ПИ с идентификатор 55871.502.2001, УПИ 1, кв. Кристал, кв. 472 – гр. Перник, във връзка от необходимостта увеличаване производството на шоколадови изделия и необходимостта от увеличаване на работния състав и от допълнително оборудване.“


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „Мелбон“ АД има инвестиционно предложение за „Изграждане на Производствено-административна сграда на „МЕЛБОН“ АД, съществуваща площадка на обект „Цех за производство на шоколадови продукти /шоколадови бонбони/ в ПИ с идентификатор 55871.502.2001, УПИ 1, кв. Кристал, кв. 472 – гр. Перник, във връзка от необходимостта увеличаване производството на шоколадови изделия и необходимостта от увеличаване на работния състав и от допълнително оборудване.“.

Уведомлението за инвестиционното предложение, заедно с разработена информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 21.08.2020г. до 04.09.2020г. в Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1 а , ет.13, ст.2 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.

В законоустановения срок се приемат писменни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.Добави в Svejo

 185 преглеждания