Информация по проект № BG16RFOP001-5.001-0053 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В OБЩИНА ПЕРНИК ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“


Проект № BG16RFOP001-5.001-0053ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В OБЩИНА ПЕРНИК ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ

Договор за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.001-0053-С02

След подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Перник обяви предвидените в договора обществени поръчки и избра изпълнители, както следва.

  1. Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) – „РКЕМ ГРУП“ ЕООД, гр. Сапарева баня;
  2. Упражняване на строителен надзор – „БСК инженеринг“ АД
  3. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане – Кооперация „Панда“;
  4. Информация и комуникация по проекта – „ДЖУЛИ ЕКСПРЕС“ ЕООД;

 

В указания срок за изпълнение на инженеринга, в Община Перник беше внесен от „РКЕМ ГРУП“ ЕООД, гр. Сапарева баня за одобряване и издаване на разрешение за строеж инвестиционен проект в обхват и съдържание, съгласно действащо законодателство и на 02.12.2019 г., главният архитект на община Перник е издал разрешение за строеж № 382 за „Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуваща двуетажна сграда в наблюдавано жилище за младежи 18-21 години“.

Всички строително-монтажни работи, предвидени в проекта, се извършиха под стриктния контрол на строителния надзор и бяха изпълнени качествено и в срок.

Беше доставено и монтирано и предвиденото оборудване и обзавеждане.

За 25.06.2020 г. от 10:00 часа е насрочена заключителната пресконференция по проекта, която ще се проведе в Заседателната зала на Община Перник.

Прессъобщение 2-53Добави в Svejo

 106 преглеждания