„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД има инвестиционно предложение за изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на проектен трафопост в ПИ 55871.515.1412 и кабели НН за Външно ел. захранване


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – фирма „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №159 има инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелна линия 20 kV за захранване на проектен трафопост в ПИ 55871.515.1412 и кабели НН за Външно ел. захранване на „Жилищна сграда с магазини и гараж, вх. А“ находящ се в УПИ V-6329, ПИ 55871.515.1412, ул. „Ю. Гагарин“, кв. 87 „За жилищно строителство, търговия и обслужващи дейности“ по регулационния план на кв. „Изток“, гр. Перник.

Уведомлението за инвестиционното предложение, заедно с разработена информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС /ПМС № 59/2003г. , ДВ бр.25/2003г., изм. и допълн. ДВ бр. 94/30.11.2012г./ , са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 24.06.2020г. до 07.07.2020г.  в Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1 а , ет.13, ст.2 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.

В законоустановения срок се приемат писменни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

 

 

 Добави в Svejo

 82 преглеждания