Конкурси и търгове

15.05.2017г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- частна общинска собственост

24.03.2017г.

Заповед да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

07.03.2017г.

Конкурс за Директор на ДЯ „Мечо Пух“

22.02.2017г.

Конкурс за длъжността „директор” на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс гр. Перник, ул. „Физкултурна” № 12

21.02.2017г.

Конкурс за длъжността Началник отдел „Подпомагане и осигуряване работата на Общински съвет, информационно обслужване и канцелария“ в Община Перник

Конкурс за длъжността Началник отдел „Счетоводство“ в Община Перник

13.02.2017г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен обекти № 1701-с и № 1702

Протоколи от комисии и заповеди за класиране

Договор 1701-с

Договор 1702

31.01.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект общинска собственост

27.01.2017г.

Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- частна общинска собственост

Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и земеделски земи – общинска собственост

09.01.2017г.
КОНКУРС за длъжността Директор дирекция „Местни приходи и такси“

КОНКУРС за длъжността Началник отдел „Правно обслужване“ в Община Перник

2016

07.10.2016г.
Обект 1505: търг с тайно наддаване за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен, подотдели: 50-в1, 115-ж, 131-к .

Обект 1506: търг с тайно наддаване за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен, подотдел: 115-к .

26.09.2016г.
Обект 1503: търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, подотдели: 25-з, 25-и

Обект 1504: търг с тайно наддаване за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен, подотдели: 50-в1, 115-ж, 115-к, 131-к

20.09.2016г.
Конкурс за длъжността Началник на отдел “Инвестиции, екология и озеленяване”

07.09.2016г.
Обект 1502: търг с тайно наддаване за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен, подотдели: 50-в1, 115-ж, 115-к, 131-к

07.09.2016г.
Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности” на община Перник

19.08.2016г.
Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

18.08.2016г.
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения – общинска собственост

12.08.2016г.
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/ – частна общинска собственост

01.07.2016г.
Конкурс за длъжността Директор на Регионален исторически музей – Перник

21.06.2016г.
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени, публична общинска собственост

14.06.2016г.
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи /ниви/ – частна общинска собственост

06.06.2016г.
Конкурс за длъжността Директор на ЦДГ № 3 „Пролетен цвят“
Конкурс за длъжността Директор на ОДГ № 7/10 „Пролет”
Конкурс за длъжността Директор на ЦДГ № 8 „Изворче”

01.06.2016г.
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения – общинска собственост

09.05.2016г.
Заповед за търг с явно наддаване за отдаване под наем на 120 бр. помещения, търговски маси и терени – общинска собственост

22.04.2016г.
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

06.04.2016г.
Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

06.04.2016г.
Обект 1501: търг с тайно наддаване за продажба на стояща иглолистна дървесина на корен, подотдели: 52-щ,52-в1,52-д1,52-ж1,83-в,83-г, 83-д, 83-з, 83-и, 83-о,103-и
12.05.2016г.
Определяне купувач за Обект 1501

01.04.2016г.
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения – общинска собственост

29.03.2016г.
Конкурс за длъжността Секретар на Община Перник

10.03.2016г.
Конкурс за длъжността Началник отдел „Инвестиционно проектиране и контрол по строителството“

13.01.2016г.
Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения – общинска собственост

2015

29.12.2015г.
Конкурс за длъжността Началник на отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“

21.12.2015г.
Конкурс за длъжността Началник на отдел “Инвестиции, екология и озеленяване”

01.12.2015г.
Конкурс за длъжността Директор на Дирекция “Инвестиционно проектиране и устройство на територията”, той и Главен архитект

25.08.2015г.
Публични търгове за отдаване под наем на терени, помещения и земеделски земи – общинска собственост

18.08.2015г.
Конкурс за длъжността Директор на дирекция “Местни приходи и такси” в Община Перник

18.08.2015г.
Конкурс за длъжността Началник отдел “Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности в Община Перник

Заповед №1405/17.08.2015г. за търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху част от терен и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Конкурс за длъжността Началник отдел “Образование, култура, младежки дейности и духовно развитие” в Община Перник

Конкурс за длъжността Началник отдел “Общински инспекторат” в Община Перник

Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад, обект 1406

Заповед за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения – общинска собственост

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Заповед за търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Конкурс за длъжността Секретар на Община Перник

Конкурс за длъжността Началник отдел “Правно обслужване и обществени поръчки” в Община Перник

Конкурс за длъжността Директор на дирекция “Строителство, инфраструктура и екология”, той и главен инженер

Конкурс за длъжността „Здравен медиатор“ към Община Перник

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения – общинска собственост

2014

Конкурс за длъжността Началник отдел „Строителство и инфраструктура“

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- частна общинска собственост

Обект 1404: търг с явно наддаване за продажба на иглолистна дървесина на корен, подотдели: 5-н,с,у; 6-и,о; 7-у,ш.
Заповед класиране обект 1404

Обект 1405: търг с явно наддаване за продажба на иглолистна дървесина на корен, подотдели: 3-а,б,ф; 4-ж,и,п,с,в1; 5-г1; 131-б; 132-б,в,г,и,р
Заповед класиране обект 1405

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост

Конкурс за длъжността Секретар на Община Перник

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения и терени – общинска собственост

Конкурс за свободни работни места в отдел „Инвестиции и екология“ в Община Перник

Конкурс за предоставяне управлението на социална услуга „Кризисен център” на територията на Община Перник

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на 117 бр. помещения и терени

Открит конкурс за добив на дървесина до временен склад, обект 1403

Конкурс за длъжността Началник отдел “Ревизии и принудително събиране” в Дирекция “Местни приходи”

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и терени – общинска собственост

Заповед за корекция на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и терени

Търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за временно възмездно ползуване за срок от 5 /пет/ години, дълготраeн материалeн актив на „СБДПЛР“ ЕООД–град Перник

Kонкурс за обществени възпитатели към МКБППМН

Конкурс за длъжността Директор на дирекция “Местни приходи”.

Kонкурс за длъжността Директор на ОДЗ № 12 ”Радост”

Kонкурс за длъжността Директор на ОДЗ с. Драгичево

Kонкурс за длъжността Директор на ОДЗ № 14 ”Славейче”

Конкурс за длъжността Директор на дирекция „Местни приходи“

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на ОБЕКТ № 1402, подотдели: 104-а, 104-д, 104-е

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на ОБЕКТ № 1401, подотдели: 99-п, 100-д, 100-з, 104-у, 104-х

Конкурс за заемане на длъжността Секретар на Местната комисия за борба с противо- обществените прояви на малолетни и непълнолетни

2013

Конкурс за заемане на длъжността „Директор на Център за обществена подкрепа, той и Директор на Приют” гр.Перник

Конкурс за длъжността Главен експерт в отдел “Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика” в Община Перник

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина по реда на чл. 15 ÷ 24 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 46 ÷ 64 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Заповед за търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, представляващи терени – частна общинска собственост

Заповед за търг с явно наддаване на обекти общинска собственост

Заповед за търг с явно наддаване на обекти общинска собственост

Заповед за търг с тайно наддаване на 115 обекта общинска собственост

КОНКУРС: За предоставяне управлението на социална услуга „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА НЕЗРЯЩИ ЛИЦА” на територията на Община Перник

КОНКУРС за длъжността Началник отдел “Правен и обществени поръчки”
от 22.01.2013 год.

КОНКУРС за длъжността Началник отдел “Инвестиции и екология”
от 22.01.2013 год.������ � Svejo