Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „ЧЕЗ „Разпределение България” АД: „Въздушна електропроводна линия 20kV от ЖР стълб на съществуваща въздушна линия 20kV „Богданов дол” до нов МТП в м.”Скочиловец”, землището на с.Богданов дол, община Перник.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 24.04. до 07.05.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” АД за обект: „Въвеждане в редовна експлоатация на ПГ №4 с номинална топлинна мощност 48 MWth, разположен на територията на ТЕЦ „Република”, землището на гр.Перник.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 10.04. до 24.04.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

О Б Я В А

От Росица Янакиева – Кмет на община  Перник

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/, /ДВ бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.

У В Е Д О М Я В А М

 Всички заинтересовани физически и юридически лица, че община Перник има инвестиционно намерение: Проектиране и изграждане на пътна връзка при с.Големо Бучино, свързваща АМ „Люлин“ с път ІІІ-1801 „кв.Суходол – Мало Бучино – Големо Бучино – Перник“, при км 12+550  и при км 11+000

 

ФАЗИ: Идеен  проект

ЧАСТ: Пътна

Местоположение на площадката: Инвестиционното намерение на община Перник за създаване на пътна връзка между път ІІІ – 1801 и АМ “Люлин” /вход и изход/ при км 12+550 е разработено въз основа на разгледано и предварително съгласувано от АПИ инвестиционно предложение на Сдружение“ Справедливост за Г.Бучино“.

Целта на тази пътна връзка е да се осигури пътна кореспонденция между този път и прилежащите му населени места с АМ Люлин и гр.София.

Разглежданият пътен участък  км 12+550 и км 11+000 е на територията на община Перник.

Автомагистрала “Люлин” в разглеждания участък /около км 12+550/ преминава над съществуващите дерета с триотворно мостово съоръжение с обща дължина oколо 100 м. По време на строителството му, между него и път ІІІ 1801 е изпълнен служебен път с дължина около 250 м и ширина около 5-6 м на трошено каменна настилка, който ще се използва за бъдещата връзка.

При реализиране на инвестиционното намерение ще бъдат спазвани изискванията на Българското екологично законодателство.

Приложено, Ви предоставям обява, която да бъде поставена на подходящо място за сведение на заинтересованата общественост.

 Моля, след изтичане на законовия срок, за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното намерение

 

Съобщение за откриване на процудура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: „Предприятие за производство на оксидни магнити“, кв.Църква, гр.Перник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с чл.97, ал.2 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до документацията за доклад по ОВОС за инвестиционно предложение на фирма „ТЕРРАВЕТРОССОЛЕ” ООД за: „Изграждане на Ветропарк ОРИСОЛ 1”, състоящ се от 21 броя вятърни генератора с обща мощност 63 MW и подстанция” в землището на с.Долна Диканя, община Радомир и землището на с.Боснек и Крапец, община Перник.

Документацията по горепосоченото инвестиционно намерение е на разположение на обществеността в продължение на 30 дни, всеки работен ден в периода от 12.03. до 12.04.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с чл.97, ал.2 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до документацията за доклад по ОВОС за инвестиционно предложение на фирма „ТЕРРАВЕТРОССОЛЕ” ООД за: „Изграждане на Ветропарк ОРИСОЛ 2”, състоящ се от 18 броя вятърни генератора с обща мощност 54 MW и подстанция” в землището на гр.Перник, гр.Батановци, община Перник и гр.Радомир област Перник.

Документацията по горепосоченото инвестиционно намерение е на разположение на обществеността в продължение на 30 дни, всеки работен ден в периода от 12.03. до 12.04.2013 г. от 09,00-17,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.97, ал.3 и във връзка с чл.81, ал.1,т.2 от Закона за опазване на околната среда, община Перник уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че фирма „ТЕРРАВЕТРОССОЛЕ” ООД организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

1. „Изграждане на Ветропарк ОРИСОЛ 1”, състоящ се от 21 броя вятърни генератора с обща мощност 63 MW и подстанция” в землището на с.Долна Диканя, община Радомир и землището на с.Боснек и Крапец, община Перник.

Срещата за обществено обсъждане да се състои на 15.04.2013г. от 09.00 часа, в Конферентна зала на хотел „Елит“ – гр.Перник, ул.Св.Св.Кирил и Методий №23.

2. „Изграждане на Ветропарк ОРИСОЛ 2”, състоящ се от 18 броя вятърни генератора с обща мощност 54 MW и подстанция” в землището на гр.Перник, гр.Батановци, община Перник и гр.Радомир област Перник.

Срещата за обществено обсъждане да се състои на 15.04.2013г. от 10.30 часа, в Конферентна зала на хотел „Елит“ – гр.Перник, ул.Св.Св.Кирил и Методий №23.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „Т АУТО 1” ЕООД: „Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, в имот с идентификатор 55871.510.78, кв.Караманица, гр.Перник, община Перник.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 05.02. до 18.02.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Изграждане на магазин за авточасти, склад и паркинг”, в имот с идентификатор 55871.634.2, м.Чешмата, гр.Перник, на ЕТ„СААБ ЮЗЕД ПАРТС”.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 23.01. до 05.02.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

О б я в а            

Община Перник, Област Перник  на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ  СЪОБЩАВА НА  ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №299 от Протокол №17 от 08.11.2012г. на Общински съвет-гр.Перник е одобрен проект за подробен устройствен план-план за регулация на част от квартали 1 и 2 по плана на гр.Перник, кв.”Клепало”, като:

             С план за регулация се измества трасето на улица с ОТ 13-ОТ 22, при което се изменя регулацията на УПИ VІІІ-6319, УПИ ІХ-6320,  УПИ Х-6321, УПИ ХІ-6322,  УПИ ХІІ-6323, УПИ ХІІІ-6326,6327 и УПИ ХІV-6329,6330 в кв.1 и на УПИ І-6308,6309, УПИ ІІ-6310,6311, УПИ ІІІ-6314, УПИ ІV-6315, УПИ V-6318, УПИ VІ-6318, УПИ VІІ-6318 и УПИ VІІІ-6266 в кв.2.

          На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30 дневен срок от обнародването на обявлението в “Държавен вестник” /бр.3/11.01.2013г./,, заинтересуваните лица могат да обжалват Решение №299 от Протокол №17 от 08.11.2012г. на Общински съвет-гр.Перник по реда на АПК чрез Кмета на Община Перник пред Пернишки административен съд.

           Проектът и Решение №299 от Протокол №17 от 08.11.2012г. на Общински съвет-гр.Перник се намират в сградата на общинската администрация гр.Перник, пл.”Св. Иван Рилски” №1А, етаж 12, стая 6 .

               –––––––––––––––––––––––––––––––––-  

Обява от ЕТ „Ангел Милошов“

–––––––––––––––––––––––––––––––––-������ � Svejo