Обяви

  

З А П О В Е Д №…………… гр.ПЕРНИК,…………………..2013г.

На основание чл.129, ал.2 и чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ, и чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и протокол №12-23 от 21.03.2013 год. на ОбЕСУТ при Община Перник, ОДОБРЯВАМ: Проект за подробен устройствен план-план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за част от квартал 134 по регулационния план на гр. Перник, кв.”Васил Левски”, като: С план за регулация се прокарва нова задънена улица с ОТ 41-ОТ 40-ОТ 39-ОТ 38 с цел осигуряване на достъп до поземлени имоти /ПИ/ 509.180, 509.183 и 509.184 в кв.134 според кафявите линии и цифри за регулацията на приложената към тази заповед скица МОТИВИ: За квартал “Васил Левски”, гр.Перник има одобрен план за улична регулация с който е решен достъпа до поземлените имоти на гражданите. Поземлени имоти с идентификатори 55871.509.180 и 55871.509.184 по кадастралната карта на гр.Перник, попадащи в кв.134 са без достъп към улица. Освен това ПИ 509.180 е застроен с жилищна сграда, която се ползва за живеене. На основание издадено предписание 25/21.02.2013г. на Кмета на Община Перник по чл.135, ал.5 от ЗУТ изготвен ПУП-ПУР /служебно/. Проектът е обявен на заинтересуваните лица на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. По проекта не са постъпили възражения в Община Перник. Налице са основанията на чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ за изменение на действуващия подробен план. Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица, съобразно разпоредбата на чл.61 от АПК. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Перник по реда на АПК пред Пернишки административен съд.

obyava������ � Svejo