Обяви

most-str

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Перник, Област Перник, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че в бр.51/11.06.2013г. на Държавен вестник е публикувано обявлението на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на част от квартали №№ 159а, 162, 163, 164, 165 и 165 по плана на гр.Перник, кв. „Твърди ливади”, одобрен със Заповед № 1298/28.06.1968г. на Кмета на Община Перник, част от квартали №№ 162, 242 и 242а по плана на гр.Перник-ЦГЧ, одобрен със заповед № 4/04.01.1993г. на Кмета на Община Перник, и част от кв.№14 по плана на гр.Перник, кв.”Рудничар”, одобрен със заповед № 1904/24.12.1986г., и кв.31а по плана на гр.Перник, кв. „Димова махала, одобрен със Заповед № 681/26.03.1990г. и Заповед №750/12.06.1995 г. на Кмета на Община Перник, като:

            С плана за регулация се изменят уличните регулационни и бордюрни линии на кв. №№ 159а, 162, 163, 164, 165 и 166 по плана на гр.Перник, кв. „Твърди ливади”; кв. №№ 162, 242 и 242а по плана на гр.Перник-ЦГЧ и част от кв.№14 по плана на гр.Перник, кв.”Рудничар”.

            С плана за застрояване се потвърждава съществуващото застрояване и се определя устройствената зона на кв. №№ 159а, 162, 163, 164, 165 и 165 по плана на гр.Перник, кв. „Твърди ливади”; квартали №№ 162, 242 и 242а по плана на гр.Перник-ЦГЧ; кв.14 по плана на гр.Перник, кв.”Рудничар” и кв.31а по плана на гр.Перник, кв. „Димова махала”.

            Изменението на действащия регулационен план се налага с цел актуализирането и хармонизирането му с проектните предложения към определените зони за въздействие съгласно ИПГВР на гр.Перник.

            Проекта се намира в сградата на общинската администрация, етаж 12, стая 6, сл. Тел. 076/684-260.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

12/СЛУ- 5570-30/10.05.2013 г.        

Община Перник, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУППП/ за обект: Инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на пътна връзка при с. Големо Бучино, свързваща АМ „Люлин” с път ІІІ-1801 „кв.Суходол-Мало Бучино-Големо Бучино- Перник” при км. 11+000 и 12+550.

             Проектното трасе на пътната връзка преминава през землището на с. Големо Бучино ЕКАТТЕ 15504 и засяга имоти с №№ 355, 359, 3062, 3086, 4028, 4033, 4047, 4051, 4079, 4119, 4152, 4156, 5002, 5004, 5008, 5016, 5045, 5046, 5047, 5070, 47028 по КВС на с. Големо Бучино, община Перник.

      Проектът за ПУП–ПП  за обекта е  обявен в “Държавен вестник” бр. 47 от 28. 05. 2013 г.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен  вестник, заинтересованите лица могат да разгледат проекта, който се намира в стая № 5, етаж 12 в сградата на община Перник и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план   до общинската администрация.

 За справка : 12 етаж, стая № 5 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с чл.97, ал.2 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до документацията за доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за индустриални отпадъци” в индустриалната зона на гр.Перник с възложител „Стомана Индъстри” АД.

Документацията по горепосоченото инвестиционно намерение е на разположение на обществеността в продължение на 30 дни, всеки работен ден в периода от 27.05. до 25.06.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

О Б Я В А

 Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Перник информира обществеността за инвестиционно намерение на „Булсатком” АД гр.София  за: „Изграждане на нова Базова станция за мобилни услуги, в кв.Димова махала, бл.№14, вх.А, ПИ с идентификатор 55871.506.112.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ в имот с идентификатор 55871.510.355, кв.Калкас, гр.Перник на „УНИКО МЕТАЛ”ЕООД.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 18.05. до 31.05.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

З А П О В Е Д

        №……………  

   гр.ПЕРНИК,…………………..2013г.    

             На основание чл.129, ал.2 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА и протокол №12-20 от 21.03.2013год. на ОбЕСУТ при Община Перник,

 ОДОБРЯВАМ:

               Проекта за ПУП-ПР и ПЗ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ІІІ”За жилищно строителство и озеленяване” и ПИ 9875 и ПИ 9876 в кв.70а по плана на гр.Перник, кв.”Изток”, като:

             1. С план за регулация се корегира трасето на улица с ОТ 37801-ОТ 378-ОТ 33801-ОТ 833-ОТ 340 по ОТ 37801-ОТ 5339-ОТ 4339-ОТ 3339-ОТ 833-ОТ 340.

              Поземлени имоти 9875 и 9876се урегулират в два нови УПИ ІV-9875 и УПИ V-9876, които се отреждат ”За жилищно строителство и озеленяване”, при което се изменя регулацията на УПИІІІ”За жилищно строителство и озеленяване” в кв.70а. 

             2. С плана за застрояване се определя зона за застрояване, начин на застрояване-свободно и свързано между УПИ ІV-9875 и УПИ V-9876 и характер на застрояване-Жс /средноетажно застрояване/ в новообразуваните УПИ ІV-9875 и УПИ V-9876. 

                според зелените линии, цифри и букви, кафяви пинии и цифри за регулацията и червени /прекъснати и непрекъснати/  и черни линии и сини букви и цифри за застрояването на приложената към тази заповед скица

 МОТИВИ:

              В Община Перник е постъпила молба вх.№11/ТР-4015/21.06.2011г. от Лорита Димитрова Панова за процедиране и одобряване на проект за ПУП-ПР и ПЗ за урегулиран поземлен имот УПИІІІ”За жилищно строителство и озеленяване” и ПИ 9875 и ПИ 9876 в кв.70а по плана на гр.Перник, кв.”Изток”.

             На основание становище издадено от Гл.архитект на Община Перник по чл.135, ал.4, т.1 от ЗУТ и издадено предписание №29/16.03.2011г. на Кмета на Община Перник по чл.135, ал.3 от ЗУТ е изготвен ПУП-ПР и ПЗ /по възлагане на проектирането от заинтересуваните лица/.

            Проектът е обявен на заинтересуваните лица на основание чл.128, ал.3  от ЗУТ. В законоустановения срок е постъпило в Община Перник възражение вх.№11/ТР-4015-1/25.08.2011г. от Георги Стоянов Гусев, живущ в гр.Перник, ул.”Кл.Готвалд”, бл.19,ап.45, вх.Б, Снежана Богданова Чернописка и Йордан Кирилов Христов. Постъпилото възражение не е уважено, поради мотивите изложени в протокол №12-20 от 21.03.2013 год. на ОбЕСУТ при Община Перник, а именно:

            Границите на новообразуваните УПИ ІV и УПИ V съвпадат с границите на имотите по одобрената кадастрална карта на гр.Перник. Отреждането на УПИ ІІІ ”За жилищно строителство и озеленяване” не се променя, а показателите на застрояване са в съответствие с параметрите за средноетажно застрояване и точните стойности по отношение на височина, плътност и процент за озеленяване са предмет на следваща фаза на инвестиционно проектиране.    

            Налице са основанията на чл.134,ал.2,т.2 от ЗУТ за изменение на действуващия подробен план.

             Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица, съобразно разпоредбата на чл.61 от АПК.

            Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщаването и чрез Кмета на Община Перник по реда на АПК пред Пернишки административен съд.                                                                                                   ������ � Svejo