Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата за ОВОС, община Перник обявява промяна на датите за обществено обсъждане на доклада по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за индустриални отпадъци” в индустриалната зона на гр.Перник с възложител „Стомана Индъстри” АД, както следва:

– за община Перник – 06.08.2013 г. в заседателната зала на „Европейски политехнически университет”, ул.Св.Св.Кирил и Методий №23 от 10.00 ч.

  за кметство Изток – 07.08.2013 г. в Районен младежки дом, кв.Мошино – Камерна зала от 10.00 ч.

  за км.Църква – 07.08. в Клуб на пенсионера в читалище „Просвета” от 14.00 ч.

Във връзка с чл.97, ал.2 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, община Перник е осигурила обществен достъп до документацията за доклад по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на депо за индустриални отпадъци” в индустриалната зона на гр.Перник с възложител „Стомана Индъстри” АД.

Документацията по горепосоченото инвестиционно намерение е на разположение на обществеността в продължение на 30 дни, всеки работен ден в периода от 26.06. до 26.07.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.������ � Svejo