Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информация за инвестиционно намерение на фирма „КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО”АД за обект: „Изграждане на сондажен кладенец за промишлени нужди в УПИ ХІІІ-1565 в землището на гр.Батановци, община Перник. Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 09.09. до 23.09.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5. В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

БД-заявл.Аифорос

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/” на фирма „АНТОКАР” ЕООД, ул.Владайско въстание, №1 – промишлена зона „Стомана Индъстир”АД.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 26.08. до 09.09.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Изграждане на площадка за съхраняване и третиране на отпадъци, извършване на дейности по събиране, транспортиране, съхраняване и третиране на отпадъци” в УПИ І-за Топлофикация Перник в кв.239, кв.Изток, община Перник” на фирма „БУЛ ЕКО МИКС” ООД.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 22.08. до 05.09.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №5, или стая №2.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.17, ал.5 от Наредбата за ОВОС, община Перник осигурява обществен достъп на заинтересуваните лица и организации до становището по предложенията, препоръките, мненията и възраженията от обществените обсъждания на доклада по ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на депо за индустриални отпадъци” в индустриалната зона на гр.Перник, с възложител „Стомана Индъстри” АД.

Становищата и предложенията по горепосоченото инвестиционно намерение са на разположение на обществеността от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2.

asss

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Община Перник, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план парцеларен план /ПУППП/ за обект: Реконструкция на съществуваща въздушна линия /ВЛ/ 20 кV „Крапец” от съществуващ ЖР стълб след пътен възел „Даскалово” от АМ „Люлин” до нов ЖР стълб на мястото на пресичане на електропровода с пътя за ДДС „Витошко–Студена” в близост до съществуващ ЖР стълб №24–отклонение за ТП „Ехо” с. Рударци, община Перник.

         Проектното трасе на ВЛ 20 кV е с дължина 89 м. и засяга имоти частна собственост:

·        ПИ идентификатор 55871.12.48 /стар №012048/-земеделска територия, собственост на н-ци Стоил Вучков Велев, площ за учредяване на сервитут–0.200 дка;

·        ПИ идентификатор 55871.12.22/стар № 012022/-земеделска територия, собственост на н-ци Стефан Вучков Чекалски-площ за учредяване на сервитут–0.260 дка;

·        ПИ идентификатор 55871.12.41/стар № 012041/–земеделска територия, собственост  на н-ци Ангел Витков Захаринов, площ за учредяване на сервитут–0.112 дка, землище гр.ПЕРНИК, община Перник.

Проектът за ПУП – ПП е обявен в “Държавен вестник” бр. 59 от 05.07.2013 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен  вестник, заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая № 5, етаж 12 /община Перник/ и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация.

За справка : 12 етаж, стая № 5  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Изграждане на сондажен кладенец и два броя тунелни оранжерии с обща площ 651 кв.м в УПИ VІІ-152, в землището на с.Вискяр, община Перник

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 04.07. до 17.07.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в УПИ VІ, кв.113, кв.Изток, община Перник” на фирма„СТИЛИЯН-1”ЕООД.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 05.07. до 18.07.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

О Б Я В Л Е Н И Е

             Община Перник, Област Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №505 от Протокол №8/20.06.2013г.  на Общински Съвет-Перник, се:

            ОДОБРЯВА представеното техническо задание за промяна предназначението на ПИ 119, масив 130 по ПНИ /план на новообразуваните имоти/ в местността „Зад Будилица”, землище на с.Люлин, Община Перник от земеделска земя за неземеделски нужди.

            РАЗРЕШАВА изработване на проект за Подробен Устройствен План -План за Застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 119, масив 130 по ПНИ в местността „Зад Будилица”, землище на с.Люлин, Община Перник.

            Проекта за ПУП-ПЗ да се изготви в М 1:1000 върху планова основа от одобрения план на новообразуваните имоти. Във връзка с изискванията на чл.17, ал.7 и чл.136, ал.4 от ЗУТ, проекта за ПЕП-ПЗ да се изработи в цифров вид и представи в САD формат.

            При изработване на проекта за ПУП-ПЗ да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба №7/2003г. за ПНУТ и Наредба №8/2001г. на МРРБ.

            При изработване на проекта за ПУП-ПЗ да се приложат:

1.    Становище на „ЧЕЗ Разпределение България”АД, с което се удостоверява, че има техническа възможност за захранване с ел.енергия.

2.    Становище от „В и К”ООД-Перник по отношение присъединяване към водоснабдителната и канализационната системи, предадени за експлоатация на „В и К” ООД-Перник.

3.    Становище от РИОСВ-Перник за необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.

4.    Удостоверение от „Напоителни системи”ЕАД.

5.    Акт от Областна Дирекция „Земеделие”-Перник за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение

6.    Решение на Областна Дирекция „Земеделие”-Перник за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране.

Проекта за ПУП-ПЗ да бъде съобразен със Закона за опазване на земеделските земи, Закона за водите и съответните Правилници и Наредби към тях.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат на оспорване.

О Б Я В Л Е Н И Е

            Община Перник, Област Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №505 от Протокол №8/20.06.2013г.  на Общински Съвет-Перник, се:

            ОДОБРЯВА представеното техническо задание за укрепване на участък от съществуващ републикански път ІІІ-6032 /Лесковец-Батановци/ от км 4+850 до км 5+150.

            РАЗРЕШАВА изработване на проект за Подробен Устройствен План –Парцеларен План /ПУП-ПП/ за обекта.

Проекта за ПУП-ПП, да бъде изработен при условията на чл.109, ал.3, т.4 и ал.4, във връзка с чл.108, ал.2, чл.103, ал.6, чл.126, ал.6, т.2, чл.128, ал.14 и чл.205 от ЗУТ и съобразен със Закона за опазване на земеделските земи, Закона за водите и съответните Правилници и Наредби към тях.

Проекта да се изработи върху извадка от картата на възстановената собственост /КВС/ за местността „Връшник”, землище на гр.Батановци, Община Перник.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат на оспорване.

О Б Я В Л Е Н И Е

             Община Перник, Област Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №505 от Протокол №8/20.06.2013г.  на Общински Съвет-Перник, се:

            ОДОБРЯВА представеното техническо задание за изработване Подробен Устройствен  План -План за Регулация /ПУП-ПР/ за гробищен парк и магерница в УПИ VІІІ, кв.75 по плана на с.Студена, Община Перник.

            РАЗРЕШАВА изработване на проект за Подробен Устройствен План –План за Регулация /ПУП-ПР/ за гробищен парк и магерница в УПИ VІІІ, кв.75 по плана на с.Студена, Община Перник.

            Проекта за ПУП-ПР, да бъде изработен при условията на ЗУТ, Наредба №7/2003г., Наредба №//2001г. и Наредба №2/2011г. на МРРБ.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решенията по чл.124а не подлежат на оспорване.

 ������ � Svejo