Обяви

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с чл.62а, ал.2 от Закона за водите, община Перник уведомява обществеността и всички заинтересовани лица за откриване на процедура по издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект-р.Струма, чрез изградени съоръжения, на „Топлофикация Перник” АД-гр.Перник.

Предложения или възражения по заявлението на „Топлофикация Перник”АД-гр.Перник, се приемат в 14 дневен срок от публичното обявяване на 11.11.2013 г. в Басейнова дирекция-Благоевград-п.к.441.

objavl      

   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

         Община Перник, на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план парцеларен  план  /ПУППП/  за  обект: Трасе и сервитут на част от републикански път ІІІ-6032 „Лесковец – Батановци” от км 4+850 до км 5+150, землище гр.Батановци, община Перник.

            Проектното трасе и сервитутът на пътя засягат части от масиви №№8, 9, 10, 40 с обща дължина на трасето на пътя 300 м и преминават през имоти: ПИ № 008008, ПИ № 08009, ПИ № 008012, ПИ № 008013, ПИ № 008015, ПИ № 008018, ПИ № 008019, ПИ № 008021 ПИ № 008022, ПИ № 040002, ПИ № 040001, ПИ № 010016, ПИ № 000120, ПИ № 009015 и ПИ № 009012 по КВС на гр.Батановци, община Перник.

Проектът за ПУП – ПП е обявен в “Държавен вестник” бр. 92 от 22.10.2013 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държавен  вестник, заинтересованите могат да разгледат проекта в стая № 5, етаж 12, сградата на община Перник и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – Перник.

 

За справка : 12 етаж, стая № 5

                                                                                              ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигуряваобществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Подобряване параметрите на реализиране на инвестиционно предложение: „Добив на подземни богатства-строителни материали /доломити/ от  находище „Студена – уч.Хидрострой 2”, с.Студена, на фирма „ХИДРОБЕТОН”ООД.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 16.09. до 30.09.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Във връзка с чл.6, ал.9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до информацията за инвестиционно намерение: „Площадка за търговия с отпадъци  от черни и цветни метали, хартия, пластмаса и стъкло в кв.Изток, ул.Бучински път, имот с идентификатор №55871.514.9571.1 на фирма „АВТОМЕТАЛ”ЕООД.

Искането за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, заедно с подробно разработена информация по Приложение №2 към чл.6, ал.1 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 12.09. до 26.09.2013 г. от 10,00-16,00 ч. в сградата на общината, етаж 13, стая №2, или стая №5.

В законоустановения срок се приемат писменни или устни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.������ � Svejo